Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԾԳ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԱՌՈՒԳՆԱՅՔ ԱՌՆԵՆ

Զառեւանկսն, թէեւ որդի ծնցի, եւ հայր եւմայր եւ աղջիկն չկամիցին, մի՛ ինչ վնաս կրեսցէ իչարագազան հոգոյն, անդրէն դարձուցանել։

Յայտ է, թէ պսակեալ եւ թէ առանց պսակ ընդբռնապսակն է արտաքոյ կամաց։

Եթէ ձեռնհաս իցեն, անխիղճ է անդրէնդարձուցանել եւ կամօք պսակել։

Իսկ եթէ յետոյ կամեցան, ապաշխարութեամբկարգեսցին, որպէս եւ զայս ցուցեալ է կանոնաց։

Եւ այդ ճշմարիտ դատաստան է յեկեղեցի։