Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԾԴ
ՎԱՍՆ ԾԱՌԱՅԻՑ ԱԶԱՏԵԼ ԸՍՏ ԱՒՐԻՆԱՑՆ

Եթէ պատահի քրիստոնէի գնել ծառայքրիստոնեայ, ըստ 0րինացն՝ վեց ամ ծառայել եւ յեւթնամին ելանել։ Եղիցի մեզ՝ յորժամ ըստ գնոյ իւրոյծառայեսցէ, ելցէ ազատս։ Եթէ ինքն միայն մտեալ իցէ, միայն ելցէ, եթէ կնաւ հանդերձ մտեալ իցէ, ելցէ եւկինն ընդ նմա։

Ապա թէ տէրն իւր տացէ կին նմա, եւծնանիցի նմա ուստերս եւ դստերս, կինն եւ որդիքնտեառն լինին, եւ նա միայն ելցէ փրկանօք։ Ապա եթէպատասխանի տուեալ ասիցէ ծառայն՝ սիրեցի զտէր իմ, եւ զկին իմ, եւ զորդիս իմ, եւ ոչ գնասցէյազատութիւն, տարցէ զնա տէրն իւր յեկեղեցիԱստուծոյ եւ քահանայիւք, եւ հաւատարիմ վկայիւք, եւգրով առցէ զնա ծառայ յաւիտեան։ Եւ մի՛ յաղագսայնորիկ փոյթ կալցէ, թէ եւ կարիցէ ազատ լինել, զիըստ առաքելոյ՝ ի Տէր կոչեցեալ ծառայն ազատ Տեառն է։