Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԾԵ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶԴՈՒՍՏՐ ԻՒՐ ՎԱՃԱՌԷ ՅԱՂԱԽՆՈՒԹԻՒՆ

Իսկ եթէ պատահի ումեք վաճառել զդուստրիւր, ըստ որում եւ իցէ պատճառի, յաղախնութիւն առնհաւատացելոյ, մի՛ իբրեւ զաղախին վճռաւ վաճառիցէ, զի թէ ոչ իցէ յաչս տեառն իւրոյ հաճոյ, որումհաստատեցաւն, փրկեսցէ զնա հայրն իւր։ Բայց յազգօտար չէ իշխան վաճառել զնա տէր իւր, զի անարգեացզնա. ապա թէ որդոյ իւրում հաստատեսցէ զնա, ըստօրինաց դստերս արասցէ նմա։ Ապա թէ ոչ իւր եւ ոչորդոյն հասանի ի կնութիւն, ի լնուլ ամիսպասաւորութեան նորա չափով գնոյ իւրոյ՝ ազատ լիցիձրի։ Ապա թէ կանխաւ հայր իւր կարիցէ փրկել զնա, փրկեսցէ։