Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԾԷ
ՎԱՍՆ ԱՆԱՐԳՈՂԱՑ ԶՀԱՅՐ ԿԱՄ ԶՄԱՅՐ

Եթէ ոք անարգի յորդոյ իւրոյ, եւ կամ թէայլ անօրէնութիւն գործեն որդիքն առ օտարս, վասնանարգանացն հրաման տայ 0րէնքն, զի իշխանութիւնունի հայրն տանել զորդին իւր առաջի դատաւորաց, զիթէ յանձին կալնու զմեղանս իւր եւ այլ ոչ արասցէ՝խրատեսցի եւ արձակեսցի, ապա թէ ոչ՝ պատժեսցի, զի իհնումն, ըստ 0րինացն, զհայր եւ զմայր անարգողսնզերկճղի փայտէ կախէին։

Այլ վասն չար գործոց, զոր արարին առ օտարմարդիկ, ոչ տայ նմա հրաման 0րէիքս բամբասել զորդիսնառաջի դատաւորին։