Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԾԸ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԶՏՂԱՅՍ ԳՈՂԱՆԱՆ

Որ ոք գողասցի յորդոցն Իսրայէլի եւվաճառիցէ զնա, եւ առ ով որ գտցի գողութիւնն, մահումատնեցի։

Իսկ մեզ փոխեալ լիցի լրմամբ, եթէքրիստոնեայ զքրիստոնեայ գողացեալ վաճառէյայլազգիս, եւ ի յայտ եկեսցէ չար գործն, յաղագսապաշխարութեան հասանելոյ մի՛ մեռցի մահու, այլ իբանտ արկեալ՝ երաշխաւորօք զառեալ գինն յղիցէ եւդարձուսցէ զվաճառեալն. ապա թէ չիցէ հնար՝ զգինն իգողացելոյ տէրն տացեն եւ խրատեալ յաչսն՝արձակիցեն, եւ կամ նշան դիցեն. իսկ անզղջիցն լիցիխրատ։