Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Կ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԿԱՏԱԿՈՎ ՎՆԱՍԵՆ ԶԻՐԱՐ

Եթէ կագիցեն արք երկու, եւ հարկանէ ոքզընկեր իւր քարիւ կամ բռնցի, եւ ոչ մեռանիցի, այլդնիցի ի մահիճս, եթէ յառնիցէ այրն եւ

շրջեսցի արտաքս ի ցպոյ, անպարտ լիցի՝ որեհարն, բայց զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տացէ, իսկ եթէ մեռանի՝ զգինն առնունլ։

Այս դատաստան լրմամբ յ0րինացն ասացաւ, եւ մեզ զնոյն ամբողջ պահելոյ արժան է։