Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԿԱ
ՎԱՍՆ ԾԱՌԱՅԻՑ, ԶՈՐ ՍՊԱՆԵՆ ՏԵԱՐՔՆ ԻՒՐԵԱՆՑ

Եթէ ոք հարցէ զծառայ իւր կամ զաղախին իւրգաւազանաւ, եւ մեռցի ի ձեռանէ նորա, դատաստանաւվրէժխնդրութիւն լիցի ի տերանց։

Տեառնն ասէ եւ դատաստանի ի գաւազանն, եւի սուրն, եւ յայլսն այսպիսիս, միանգամայնյապստամբութիւն նոցա եւ ի պատճառն լինել։ Թէայլազգիք իցեն եւ թէ քրիստոնեայք, ըստ այնմ գինքարեանն տուժեսցի։

Բայց եթէ մի օր կամ երկու կեցցէ, մի՛խնդրեսցի վրէժն, զի գինք արծաթոյ իւրոյ են, այլապաշխարութեամբ լիցի։