Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԿԲ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶՅՂԻ ԿԱՆԱՅՍ Ի ԿՌՈՒԵԼ ԱՐԱՆՑ ՀԱՐԿԱՆԵՆ

Եթէ կռուիցեն արք երկու եւ հարկանիցենզկին յղի, եւ ելանիցէ սաղմն, որ ի յանձն կայր, կէսվնասու տուժեսցի, որչափ ինչ արկանիցէ այրն այնմկնոջն եւ տացէ աղաչելով։ Ապա թէ կերպարանեալ իցէ, տացէ անձն ընդ անձին։

Յայտնի է եւ դատաստանն աստուածային ըստսահմանի, ապա թէ ոչ մի է նկարեալն եւ յանձն որկայրն, ըստ յուսոյ առնն ծնանիլ կնոջն, զի թէ եւբազում միջոց է նկարելոյ եւ աննկարի։ Այլ տացէ անձնընդ անձին. եւ այս դատաստան փոխեալ տուգանօք եւապաշխարութեամբ վճարեսցի, որպէս յայտնեալ էդատաստանօք թագաւորացն, համեմատելով ընդ այնոսիկ։