Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԿԳ
ՎԱՍՆ ՀԱՐՈՒԱԾՈՑ

Ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման, ձեռնընդ ձեռին, ոտն ընդ ոտին, խարան ընդ խարանի, վէրընդ վիրի, հարուած ընդ հարուածի։

Եւ այս դատաստան աստուածային, շնորհօքԱւետարանին, տուգանօք վճարեսցի ընդ բանականի գնոյարեանն համեմատեալ։ Սակայն յառաւելն եւ ի նուազն իզգայութիւնսն քննութիւն լիցի եւ յանդամսն եւ իգործսն, եւ ի բաժանումն յիւրաքանչիւր անդամսն եւզգայութիւնսն քսան եւ վեց դահեկան եւ կէս դանգ, գարի մի պակաս։