Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԿԴ
ՎԱՍՆ ԾԱՌԱՅԻՑ ՀԱՐՈՒԱԾՈՑ Ի ՏԵՐԱՆՑ

Եթէ հարցէ ոք զակն ծառայի իւրոյ եւ կամզաղախնոյ իւրոյ եւ կուրացուսցէ, ազատեսցէ զնաազատս փոխանակ ական նորա։ Եւ եթէ զատամն ծառայիիւրոյ կամ զատամն աղախնոյ թափեսցէ, ազատեսցէ զնոսաազատս փոխանակ ատաման նոցա։

Թերեւս աստուածային 0րէնքս զայլ եւսզգայութիւնս եւ զատամս միահաւասար համարեցաւ, նմանապէս եւ ելանել հրամայէ ծառայից եւ աղախնեացվասն խլելոյ ատամանց նոցա։ Եւ այս դատաստանանփոփոխ կացցէ մեզ յ0րինաց առ հաւատացեալս։ Իսկ եթէյայլազգեաց իցէ ծառայն եւ աղախինն, վաճառիցէ որքանարժանն է՝ պակաս եւ կամ ընդ կէս գնոյ, ըստ որում իդէպ իցէ դատաստանն իրաւամբք։ Սակայն իշխան լիցի թէեւ ոչ կամի վաճառել։