Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԿԵ
ՎԱՍՆ ԹԷ ՀԱՐԿԱՆԻՑԷ ՑՈՒԼ ԶԱՅՐ ԿԱՄ ԶԿԻՆ

Եթէ հարկանէ ցուլ զայր կամ զկին, եւմեռանիցին, ցուլն քարկոծ լիցի, եւ միսն մի՛կերիցի, եւ տէր ցլոյն անպարտ լիցի։

Եւ այս դատաստան ըստ 0րինացն հաստատունմեզ կացցէ։ Զենուլ զցուլն՝ զքարկոծելոյն լցցէզտեղի, եւ վաճառել, յայլազգիս զմիսն, եւ զգիննյաղքատս տացեն, եւ հաստատուն լրմամբ ասացաւ, թէ՝եւ տէր նորա անպարտ լիցի։

Ապա թէ ցուլն հարկանող էր յերէկն եւյեռանդն, եւ բողոքեալ էին առ տէրն իւր, եւ նաանփոյթ արար, եւ սպան զոք, ցուլն քարկոծ լիցի, եւտէր ցլոյն մեռցի։ Իսկ եթէ փրկանք անկանիցին ի վերայնորա, տացէ փրկանս ընդ անձին իւրում ըստ ամենայնի, որչափ ինչ արկանիցի նմա, եւ տէր նորա փրկեսցի։ Եւեթէ զուստր կամ զդուստր հարկանիցէ, ըստ նմինօրինակի արասցեն։

Եւ այս իրաւունք փրկանօք մեզ սահմանեսցիըստ 0րինացն եւ ոչ մահուամբ, զի զողորմութիւնպատճառաւ 0րէնքն ընդ ստուգութեանն խառնէ, եւ զիցուցեալ է փրկանքն ի գինս արեան ի դատաստանսթագաւորացն։

Իսկ եթէ զծառայ կամ զաղախին հարկանիցէցուլն, երեսուն կրկին սատեր արծաթոյ տացի տեառննորա, եւ ցուլն քարկոծ լիցի։

Իսկ զգին ծառային այդոքիկ նշանակէ տալ, եւ ցլուն ցուցեալ է։ Սակայն ընդ դատաստանի իքրիստոնեայն եւ յայլազգին ընտրութիւն լիցի։

Ապա թէ բեկանիցէ կամ խափանէ իզգայութեանցն, եւ չիցէ գիտակ վնասու ցլոյն, անպարտլիցի տէրն նորա, իսկ թէ բողոքեալ իցեն, եւ չիցէ

ի միջոյ բարձեալ, տուժեսցի բժշկութեաննեւ զխափանածոյն տացէ։ Եւ այս յիւրանքանչիւրսն լիցիդատողութեամբ։