Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԿԶ
ՎԱՍՆ ԹԷ ՀԱՐԿԱՆԻՑԷ ՑՈՒԼ ԶՑՈՒԼ

Իսկ եթէ հարկանիցէ ցուլ զցուլ ուրուք, եւ մեռանիցի, վաճառեսցեն զցուլն կենդանի եւբաժանեսցեն զգինս նորա երկու տէրքն, եւ զցուլնսպանեալ վաճառեսցեն եւ բաժանեսցեն։ Ապա թէ գիտէրտէրն նորա, որ վնասարար էր, եւ նմա բողոքեալ էին, եւ նա անփոյթ արար, տուժեսցի ցուլն ընդ ցլի։

Այս է տուժիլն. ցլոյն փոխան զցուլնկենդանի տացեն, եւ մեռեալ ցուլն սպանողի տիրոջնփոխան լիցի։ Եւ այս դատաստան հաստատուն մեզյ0րինացն կայցէ։