Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԿԸ
ՎԱՍՆ ՀՈՐՈՅ ԵՒ ՋՐՀՈՐՈՑ, ԵԹԷ ԱՆԿԱՆԻՑԻ ՄԱՐԴ Ի ՆԱ

Եթէ անկանիցի այր կամ կին ի հոր բացեալկամ ի ջրհոր եւ մեռանիցի, թէ ի տուէ իցէ՝ կէս արեանտուժեսցի, իսկ եթէ ի գիշերի՝ բաւանդակ արիւնն։Նոյն լիցի յաղագս կանանց, ծառայից եւ աղախնից։Դատեալ լիցի քրիստոնեայն եւ այլազգին։ Որպէս իգիշերի՝ լիցի կոյրն, եւ արբեալն, եւ մանուկն։