Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Հ
ՎԱՍՆ ԳՐԱՍՏԻՑ, ԵԹԷ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՀԱՐԿԱՆԵՆ

Եթէ ձի, կամ էշ, կամ ջորի հեղձուցանելովկամ ոտիւք զմիմեանս սպանանեն եւ կամ այլ ինչ վնասսառնեն, եթէ գիտելով տեառն զխստութիւն անասնոյն եւոչ զգուշացաւ՝ զբաւանդակն տուժեսցի, ապա թէանգիտանալով՝ զկէս վնասուն։ Նոյնդ լիցի, եթէ այլինչ ի կենդանեաց սպանանիցի կամ վնասեսցի։