Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԱ
ՎԱՍՆ ԳՐԱՍՏՆՈՅ, ԹԷ ՀԱՐԿԱՆԵՆ ԶՄԱՐԴԺ ԵՒ ՎՆԱՍԵՆ

Եթէ գրաստ հարկանէ զմարդ եւ վնասէ, եթէբողոքեալ իցեն, եւ նա ոչ զգուշացոյց՝ զբաւանդակնտուժեսցի, ապա թէ անգիտանալով եւ կամզգուշացուցեալ՝ զկէս վնասուն եւ զմահուանն։

Իսկ եթէ ոչ վնասեսցի եւ ոչ մեռանիցի, զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն տուժեսցի. գիտելովեւ ոչ զգուշացուցանելով՝ զբաւանդակն, եւ ոչգիտելով եւ զգուշացուցանելով՝ զկէսն։

Իրաւացի կարծեմ յամենայն ոչ վնասեալսնեւ ոչ մեռեալսն զխափանածոյն եւ զբժշկութեանն զիտուժեսցի։

Իսկ զապաշխարութեանն յամենայնսն տեսցենվարդապետք, զի աստ միայն զդատաստանին փութամքհատուցանել զիրս, զի հարկաւորաբար զիւրն հայցէգիրս դատաստանի։