Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԲ
ՎԱՍՆ ԳՐԱՍՏԻՑ, ԹԷ ՀԱՐԿԱՆԵՆ ԶՈՔ ՅԻՒՐՈՑՆ

Եթէ ծառայ, կամ կին, կամ աղախին, կամուստր, կամ դուստր եւ կամ այլ ոք յիւրոցն սպանաւկամ վնասեցաւ, թէ անգիտանալով եւ կամ զգուշացոյց՝անպարտ լիցի ի դատաստանէ։ Իսկ եթէ իւրքնբողոքեցին, եւ նա ոչ եբարձ ի միջոյ եւ ոչզգուշացոյց, դատաստան լիցի ի վարդապետաց՝զապաշխարութիւն սահմանել զկամաւորի եւ զակամայի։

Եւ այդ այդոցիկ իրաւունք կարծին։