Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԳ
ՎԱՍՆ ԳՈՂՈՑ ՈՉԽԱՐԱՑ ԵՒ ԱՅԼՑԵՂ ԱՆԱՍՆՈՅ ԶԻՆՉ ԵՒ ԻՑԷ

Իսկ եթէ գողասցի ոք արջառ կամ ոչխար, թէսպանցէ կամ վաճառեսցէ, հինգ արջառ ընդ միոյարջառոյն տուժեսցի, եւ չորս ոչխար՝ ընդ միոյոչխարին։ Ապա թէ ոչինչ գտանիցի առ նմա, վաճառեսցիփոխանակ գողութեան իւրոյ։ Իսկ եթէ ըմբռնեսցի, եւգտցի ի ձեռս նորա յարջառոյ եւ յիշոյ մինչեւ ցոչխարկենդանի, կրկին տուժեսցի։

Յայտնի է դատաստանս, զի զկորուսեալսհինգ եւ չորս հրամայէ հատուցանել, եւ զոչկորուսեալս՝ միայն կրկին։ Եւ զայս իրաւունք0րինացս ըստ այսմ պահեսցուք։