Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԶ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶԱՐՏ ԵՒ ԶԱՅԳԻ ԱՐԱԾԵԼ ՏԱՆ ԱՆԱՍՆՈՑ

Եթէ արածել տայ ոք զարտ կամ զայգիխաշանցն, յիւրմէ անդոյ անտի տուժեսցի ըստ արդեանն։Ապա թէ զամենայն իսկ անդսն արածիցէ, զընտիր կողմնայդոյ իւրոյ տուժեսցի։

Եւ այս ըստ արդեանն դարձեալ լիցիիրաւամբք, եւ այս հաստատեսցի դատաստան ըստ մեզ։