Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԷ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԱՅՐԵՆ ՀՐՈՎ ԶՎԱՍՏԱԿՍՆ

Իսկ եթէ ելանիցէ հուր եւ գտանիցէ փուշ եւընդ նմին զվաստակ այրիցէ՝ կամ զկալ, կամ զօրան, կամզանդ, տուժելով տուժեսցի՝ որ զհուրն հանեալ իցէ։

Եւ զայս դատաստան քննութեամբ հրամայէսուրբ 0րէնքս Աստուածոյ դատել, թէ ու՞ր արդեօքհանեալ հուրն եղեւ՝ մե՞րձ թէ հեռի, յանտա՞ռս թէ իդաշտի, եւ յումմէ՝ ի բարեկամէ՞ թէ ի թշնամոյ, պատահմա՞մբ թէ կամաւ, մանու՞կ թէ ծեր, եւ այլայսպիսի, զի զայս յայտ առնէ տուժելով տուժիլն։ Եւմեզ այսոցիկ հետեւելի է։ Զի թէ կամաւ իցէ, կրկինտուժեսցի։ Ապա թէ ոք մերձ ի կալ կամ յօրան հանիցէհուր եւ ոչ զգուշացեալ շիջուսցէ, զբաւանդակնտուժեսցի, իսկ եթէ ի հեռաստանէ ի դաշտէն գայցէ՝զկէս վնասուն եւ որ ինչ այսոցիկ հետեւին։ Նմանապէսթէ յանասնոց այրիցի, կամ ի մարդկանէ, կամ տուն, կամայլ ինչ ի շինուծոց, կամ հանդերձ եւ որ ինչ նմանսոցին, այնոքիւք եւ զայս դատեսցեն։