Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԸ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԻՐՔ ՏԱՆ ՊԱՀ Ի ՄԱՐԴ, ԵՒ ԿՈՐՈՒՍԱՆԷ ԿԱՄԳՈՂԱՆԱԼ ՏԱՅ

Իսկ եթէ ոք ընկերի իւրում տացէ արծաթ կամայլ ինչ կարասի զիւր յաւանդ, եւ գողասցի ի տանէառն, եթէ գտցի որ գողացաւն՝ կրկին տուժեսցի, ապա թէոչ գտցի որ գողացաւն, մատիցէ տէր տանն առաջիԱստուծոյ եւ երդուիցէ, թէ իւր չիցէ նենգեալամենեւին զաւանդ ընկերի իւրոյ։ Ըստ ամենայնվնասակար բանի՝ յարջառոյ եւ յիշոյ, յոչխարէ եւ իհանդերձոյ եւ յամենայն կորստենէ, յորումվնասակարութիւն առնիցեն, որ զինչ եւ իցէ՝ առաջիԱստուծոյ եկեսցեն ի դատաստան երկոցունց, եւ որ ոք ինոցանէ ըմբռնեսցի ի ձեռն Աստուծոյ, կրկին տուժեսցիընկերի իւրում։

Անփոփոխ եւ այս դատաստան պահելի է։ Գողնգտեալ՝ կրկին տուժեսցի։ Եւ երդման ցուցեալ էօրինակն մեզ, եւ երդուեալ՝ ոչ տուժի։ Եւ որ ոքըմբռնի՝ կրկին տուժի, կամ զի սուտ երդուաւ՝ յայտեղեւ, կամ զի ոչ երդուեալ՝ ցուցաւ սուտ լինել, իսկմիւսն՝ զի զրպարտող եղեւ սուտ։