Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՀԹ
ՎԱՍՆ ՊԱՀԵՍՏԻՑ ՉՈՐՔՈՏԱՆԵԱՑ

Եթէ տացէ ոք ընկերի իւրում էշ, կամ եզն, կամ ոչխար եւ կամ այլ ինչ անասուն ի պահեստ, եւբեկցի, կամ մեռցի, կամ գերի վարեսցի, եւ ոչ ոքգիտասցէ, երդումն Աստուծոյ լիցի ի մէջ երկուցն. եթէ նենգանօք ինչ ոչ իցէ երթեալ ամենեւին ընդ աւանդընկերի իւրոյ, ապա յանձն առցէ տէրն նորա, եւ մի՛տուժեսցի։ Իսկ եթէ գողութեամբ գողասցի ի նմանէ, տուժեսցի տեառն նորա։ Ապա թէ գազանաբեկ լիցի, ածցէզտէրն ի գէշ անդ եւ մի տուժեսցի։

Յոյժ իրաւամբք եւ զայս կալցուքդատաստան, զի ի պահեստ տալ վարձու է։ Յաղագս որոյզգողօնն հրամայէ տուժել, իսկ զաւանդն՝ ոչ եւս։