Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՁԱ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶԿՈՅՍ Խ0ՍԵԱԼ ԽԱԲԵՍՑԵՆ ՄԱԼԱԶՔ

Եթէ խաբեսցէ ոք զկոյս խօսեցեալ եւննջեսցէ ընդ նմա, վարձանօք վարձեսցէ զնա իկնութիւն իւր։ Եւ եթէ ոչ առնուցու յանձն հայրն տալզնա նմա ի կնութիւն, տուժեսցի արծաթ հօր նորա, որպէս իցեն վարձանք կուսից։

Գիտելի է եւ զայս դատաստան, զի խաբեալ եւհաւանեալ ոչ մեռանին, թէպէտ եւ խօսեալ է, որպէսզայն, որ բռնաբարիցէ զխօսեալ, այլ հրամայէվարձանօք վարձել, զի եւ ոչ հաւանութեամբ եւ խօսիւքծնողացն է վարձելիք, այլ տուրք կամօք, եւ զոչհաւանիլ հօրն՝ վարձիլ որպէս օրէն է կուսից հօրհայցել. եւ այս է տուժիլն։

Իսկ ըստ կանոնաց զնոյն հրամայէ առնուլկին, ընդ որ հաճեցաւն։ Ապա թէ ոչ է աղջկանն հայր կամմայր եւ կամ նոյն կամիցի, ըստ վարձանին, զոր սովորեն առնուլ ծնողք կուսիցն, տուժեսցի։

Ապա թէ երիտասարդն կամ իւրքն ոչ կամինառնուլ, կրկին լիցի տուժն։ Եւ տուժն՝ ծնողացն եւ ոչտերանցն՝ ըստ օրինացն։