Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՁԳ
ՎԱՍՆ ԳՐԱՒԻՑ

Եթէ ոք ի գրաւ առնուցու զուրուք զտուն, կամ զայգի, կամ զհող, կամ զայլ ինչ այսպիսի եւպատահի յամել, զգլուխն որքանութեան առեալ անվաշխ՝անդրէն դարձուսցէ զգրաւն։ Եւ թէ լիցի աւելիկերեալ, եւ զայս եւս հատուսցէ։ Եւ զոր ինչ ծախեալիցէ ի նմանէ, ի գլուխ իւր հաշուեսցի, յորժամ յաղագսանձեռնահասութեան տեառն չիցէ դարմանեալ զգրաւիւր։ Դոյնպէս լիցի, թէ ինչ ի կենդանեաց իցէ։

Եթէ ինչ ի հանդերձից իցէ գրաւն եւ ինմանեաց սոցին, եւ մաշիցէ, ի գլուխն իւր լիցիպակասեալ։

Եւ զոսկեղէն եւ զայլ ինչ այսպիսիզգողացեալ եւ զկորուսեալ, եթէ չիցէ իւր նենգեալ եւերդմամբ հաստատիցէ, իւրում տեառն լիցի, ապա թէ իւրնենգեալ իցէ եւ կորուսեալ՝ չորեքպատիկ տուժեսցի։Իսկ եթէ ի ձեռին իցէ եւ ստիցէ, կրկին տուժեսցի։ Իսկյաւարի տարեալն՝ իւրում տեառն լիցի։

Զծառ հատեալ եւ զցանկ այրեալ զայգոյ, զտան եւ զայլ ինչ զվնասու գրաւի, եթէ տեառնպատճառաւ իցէ, իւրում տեառն լիցի, ապա թէ առ որումգրաւն իցէ՝ այնմ լիցի։

Զվայրապար վնասեալն եւ զբեկեալնյանասնոց ի գլուխ իւր կալցի, եւ զհասարակացզմեռեալն՝ իւրում տեառնն։

Եթէ 0րէնքն զգրաւ ոչ տայ օթել, ո՞րչափեւս հրաժարեցուցանէ եւ ի վաշխից գրաւից։