Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՁԴ
ՎԱՍՆ ԱՅՐԵՑՈՂԱՑ ՏԱՆ

Եթէ կամաւ ոք հուր դիցէ տան եւըմբռնեսցի, որ եդն զհուրն, տեսցեն՝ զի թէ իմարդկանէ մեռցի ի հուրն, խրատ առցէ ի ձեռն, թէպէտեւ մահու արժանի է ըստ 0րինացն, թերեւսապաշխարութեան հասանիցէ։

Եւ տուժ լիցի. թէ կարող իցէ՝ զբաւանդակնպահանջեսցի արիւն, ապա թէ ոչ՝ ըստ կարի լիցի։ Եւտուժին խրատ ոչ է, ոչ աստ եւ ոչ յայլսն, այլանառակին խրատ եւ ոչ է տուժն ի դէպ. ըստ արժանոյնզխրատն արասցեն, այսինքն՝ ըստ պատշաճին։

Իսկ թէ յանասնոց իցէ, չորեքպատիկհատուսցի։ Ապա թէ ամբար խոտոյ, կամ օրան կամյայսպիսեացս՝ կրկին լիցի տուժն։ Նոյն լիցի ցանկոյեւ նմանեաց նորին։ Այսպէս՝ հանդերձիցն եւ նոցիննմանեացն։