Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՁԷ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶԵԿԵՂԵՑՈՅ ՊՏՈՒՂ ԱՐԳԵԼԵՆ ԵՒ ՈՉ ՏԱՆ

Եւ մարդ, որ յանգէտս կերիցէզսրբութիւնսն, յաւելցէ ի նոյն զհինգերորդ մասն եւտացէ զսրբութիւնն ցքահանայն։ Եւ մի՛ պղծեսցէզսրբութիւնն Իսրայէլի, զոր զատուցին նոքա Տեառն, եւ ածիցեն ի վերայ իւրեանց անօրէնութիւն յանցանաց՝ուտելովն իւրեանց զսրբութիւն սրբութեանցն, զի եսեմ Տէր, որ սրբեմ զնոսա։

Աստուածային դատաստանս նշանակեալանփոփոխ կացցէ յեկեղեցի սուրբ։