Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՁԸ
ՎԱՍՆ ՅԻՇՈՑՆԱՏՈՒԱՑ

Եւ ել որդի կնոջ Իսրայէլացոյ, եւ նա էրորդի առն Եգիպտացոյ ի մէջ որդոցն Իսրայէլի, եւկռուեցան ի բանակին՝ որ յԻսրայէլացոյ անտի էր՝ եւայր մի Իսրայէլացի։ Եւ անուանեալ որդի կնոջնԻսրայէլացոյ զԱնունն՝ անէծ. եւ ածին առ Մովսէս։ Եւանուն մօր նորա Սաղամիթ, դուստր Դաբրեայ, յազգէԴանայ։ Եւ ածին զնա ի պահ՝ դատել զնա հրամանաւՏեառն։ Եւ խօսեցաւ Տէր ընդ Մովսիսի եւ ասէ. հանէքզայրն, որ անէծ, արտաքոյ բնակին, եւ դիցեն, որքլուանն, զձեռս իւրեանց ի վերայ գլխոյ նորա, եւքարակոծեսցեն զնա ամենայն ժողովուրդքն։ Եւ ընդորդիսն Իսրայէլի խօսեսցիս եւ ասասցես ցնոսա. այրոք, որ անիծանէ զԱստուած, մեղս ընկալցի, զիանուանեաց զանուն Տեառն, մահու մեռցի, քարընկեցութեամբ քարկոծեսցեն զնա ամենայնժողովուրդքն. եթէ պանդուխտ իցէ եւ եթէ բնիկ, յանուանել նորա զանուն տեառն՝ սատակեսցի։ Եւխօսեցաւ Մովսէս ընդ որդիսն Իսրայէլի, եւ հանինզայրն, որ անէծն, արտաքոյ բանակին, եւ քարկոծարարին զնա ամենայն ժողովուրդքն քարամբք։ Եւորդիքն Իսրայէլի արարին՝ որպէս պատուիրեաց ՏէրՄովսիսի։

Իրաւացի է զդատաստանս զայս յեղափոխելայսպէս. եթէ ոք, շարժեալ ի սատանայէ, զանուննՔրիստոսի հայհոյէ, կամ զխաչ, կամ զեկեղեցի, կամզքահանայ ի կռիւն իւրեանց, եւ կամ զմկրտութիւն, եթէ մինն յայլազգեաց իցէ, որպէս եւ անդ պատահեցաւ, եթէ քարկոծել եւ եթէ այլով օրինակաւ՝ սպանանելարժան է. ապա թէ քրիստոնեայք՝ մահու դատաստանլիցի, քննելով զպատահումն։