Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՁԹ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՍՊԱՆԱՆԵՆ ԶԱՆԱՍՈՒՆ

Եւ որ հարկանէ զանասուն, անձն ընդ անձինտուժեսցի։

Ըստ իւր յայտնի տեսութեանն եւ ի մեզկացցէ դատաստանդ աստուածային։ Սակայն դատաստանկոչի, իբր զի քննեսցի մախանօք հարեալն։