Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Ղ
ՎԱՍՆ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ԶԵՐԿԻՐ

Եթէ աղքատասցի եղբայր քո, որ ընդ քեզ է, եւ վաճառեսցէ ի կալուածոյ իւրոյ, եւ եկեսցէմերձաւորիչն, որ մերձաւոր է նորա, եւ փրկեսցէզվաճառն եղբօր իւրոյ։ Ապա թէ չիցէ ուրուքմերձաւորիչ, եւ ձեռնհաս իցէ, եւ գտանիցի նմաբաւական փրկանաց իւրոյց, եւ համարեսցէ զամսվաճառին իւրոյ, եւ հատուսցէ կարողն առն, որումվաճառեաց նմա, եւ դարձցի ի կալուածս իւր։ Ապա թէ ոչգտցի ի ձեռին նորա բաւական առ ի հատուցանելոյ նմա, եղիցի վաճառ նորա այնմ, որ ստացաւն զնա, մինչեւյամն թողութեան իւրոյ, եւ դարձցի անդրէն յամինթողութեան իւրոյ եւ եկեսցէ ի կալուած իւր։

Շատ Աւետարանին հրամանի առաւելութիւն իՏեառնէ հրամայեցաւ յամենայնս, նմանապէս եւ՝ յիրսդատաստանի։ Եւ զի ոչ առաւելութեամբ այժմ եւ ոչհաւասարութեամբ վարիմք, պարտ է մեզ փրկանօք լինել։Եթէ վասն աղքատութեան ի կալուածոյ վաճառէ, եղիցինընդ փրկանօք յազգատոհմէ իւրմէ մինչեւ յեւթն ամ։Ըստ 0րինացն զեւթն ամն եդաք, բայց առաւելուլ որքանկար է՝ արժան է, զի ոչ թողու ազատ ըստ 0րինացն, զոր իդէպ էր թողուլ նմա ազատս ըստ 0րինացն։ Իսկ եթէ ոչկարիցէ փրկել յեւթն ամին, եւ անդ հաստատեսցիվաճառն։ Ապա թէ ըստ այլոյ պատճառի վաճառն իցէ, ինմին ամին հաստատեսցի։