Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԱ
ՎԱՍՆ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ԶՏՈՒՆ

Եթէ վաճառիցէ ոք տուն բնակութեան իպարսպաւոր քաղաքի, եղիցին փրկանք նորա մինչեւ իկատարել տարոյ աւուրցն վաճառին իւրոյ. օրաթուիլիցի փրկանք նորա։ Ապա թէ ոչ փրկեսցի մինչեւլնուցու տարի նորա ողջոյն, հաստատեսցի տունն, որիցէ ի պարսաւոր քաղաքի, հաստատութեամբ ստացողինիւրոյ յազգս իւր եւ ելցէ ի թողութեանն։

Եւ զվաճառ փարթամաց թէ ոմանց աղքատացվաճառէ սահմանաւ, վասն ողորմութեան դարձուցանելիէ ըստ պայմանին։

Իսկ տունք, որ յաւանս իցեն, որոց պարիսպոչ իցէ շուրջանակի, ընդ անդս երկրի համարեսցին եւհանապազ ընդ փրկանօք լիցին եւ ի թողութեանն ելցեն։

Եւ զայս դատաստան այսպէս առցուք. զիթէպէտ եւ ամ թողութեան ոչ է առ մեզ, սակայն զամսնփրկանաց հաստատուն կալցուք, պակասեալքյառաւելութենէ. նմանապէս եւ՝ զաւուրսն։