Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԲ
ՎԱՍՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ, ՈՐ ԳՆԵՆ ԵՒ ԾԱԽԵՆ ՏՈՒՆ

Եւ ի քաղաքս Ղեւտացոցն տունք, որ իքաղաքսն կալուածոց նոցա իցեն, ընդ փրկանօք լիցինհանապազ ի մէջ Ղեւտացոց։ Եւ որ ոք փրկեսցէ իՂեւտացոց անտի, ելցէ վաճառ տանց քաղաքաց կալուածոցնոցա ի թողութեան, զի տունք քաղաքաց Ղեւտացոց՝կալուածք նոցա են ի մէջ Իսրայէլի որդոցն։ Եւագարակքն, զատուցեալք ի քաղաքս նոցա, մի՛վաճառեսցին, զի կալուած յաւիտենական է այն նոցա։

Պարտ է եւ զայս դատաստանս այսպէսիմանալ. զի քահանայք զտուն բնակութեան իւրեանցվաճառել իշխան լիցին առ քահանայս, եւ միշտ ընդփրկանօք լիցին առաւելութեամբ, քան աշխարհականացվաճառք։ Եւ ագարակք եւ այլ ստացուածք, զատուցեալքյեկեղեցի, մի՛ վաճառեսցին, զի կալուած էյաւիտենական այն նոցա։ Ըստ այսմ եղիցի եւ այսիրաւունք, թէ եւ ամ թողութեան առ մեզ ոչ է։ Նաեւյամենայն դատաստանսդ ծախք ստացողին տեսցին իփրկելն։