Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԳ
ՎԱՍՆ ՋՐԱՂԱՑԱՑ

Եւ յաղագս աղքատութեան վաճառեալջրաղացք զամ մի ընդ փրկանօք լիցին ինքեանց եւազգականաց, իսկ եթէ այլազգ՝ ի նմին ամիհաստատեսցի։