Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԴ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԳՆԵՆ ԱՆԱՍՈՒՆ ԵՒ ԿԱՄ ԾԱԽԵՆ

Եւ զչորքոտանիս վաճառել՝ երից վկայիցառաջի հաստատեսցի այսոքիկ, զի մի գողունի իցէ, եւմի հնակաղ եւ հնահազ, եւ մի գիշերակոյր, եւ միանգնալ ի կամրջի, եւ մի հարկանող ոտիւք։ Յայսցանէգտեալ ի բեռնակիրս, բայց ի գողունէից, մինչեւ յամմի անդրէն դարձցի կամ ի գնոյն անկցի ըստ արժանոյնեւ կամ տեառն հաստատեսցի։ Իսկ գողունին յամենայնժամ դարձցի. եթէ յայտնեալ՝ առաջինն առցէ տէրն, եւզգինն ի վաճառողէն առցէ՝ որ գնեացն։ Այլ արտաքոյայսմ պատճառաց՝ մինչեւ յեւթն օր փորձի եւ վճիռհատցի, եւ թէ ոչ դարձուսցէ՝ հաստատեալ լիցիվաճառն։ Իսկ վաճառողին նոյն կացցէ սահման ըստարժանոյն վաճառել։ Եւ յայլսն զնոյն պահել իվաճառսն զսահման, որպէս վաճառողին, նմանապէս եւգնողին։