Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԷ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԶՄԵՂՈՒՔ ԾԱԽԵՆ ՓԵԹԱԿՈՎ

Եւ մեղուք վաճառեալ յաշնան ըստ մեղեր, զոր ունի, հաստատեսցի սերկանն։

Իսկ ըստ պիտոյից անկշիռ վաճառեալ կամկշռաւ նովին փեթակաւ եւ առեալ արտաքս եւ պակասգտեալ, լցցի կշիռն ի վաճառողէն, ապա թէ ոչ՝ մի՛լիցի այդ պատիր վաճառ։ Իսկ առաւել գտեալն, ոչ յոյժեւ ոչ խաբէութեամբ, մի՛ դարձցի, զի վասն յուսոյդորին գնէ։

Եւ գարնան սերմանոց վաճառեալ եւ եդեալ իմեղուց, մինչեւ ի տասն օր կամ քսան փորձի. վճիռվկայիւք հաստատեսցի, որպէս զի մտանելն եւ ելանելնուղիղ ցուցցի, հաստատեսցի վաճառն։ Ապա թէթիւրութեամբ յաւուրս վճռին կարծիս լիցի գոդութեանեւ մահու առաջնորդին, ի վաճառողն դարձցի։ Զկնիկարծեացն բառնալոյ աւուրցն՝ գնողին այդպիսի վնասդլիցի։ Ի կերակրոյ մեռեալն եւ յամի անպտուղ եղեալն՝գնողին լիցի։