Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՂԹ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԱՅԳԻ ԵՒ ԴՐԱԽՏ ԿԱՊԼԵՆ

Վաճառել եւ գնել բազմաց հանդիպի զպտուղսյամի՝ յուսով շահի։

Եւ թէ լիցի պակասիլ արժան է վաճառողինամբողջ զգլուխն պահել, ոչ միայն յաղագս յուսոյն, այլ վասն աշխատութեանն։

Եւ եթէ շահիցի, որ չիցէ խաբէութեամբ, մի՛ զղջացեալ վաճառողն դարձուսցէ, զի վաճառքյաջողմամբ բազմապատիկ շահս տան։

Սակայն աւուրք փորձի երեք վկայիւք լիցիտասն օր. եւ կատարածն ցուցաւ ըստ իրաւանց։