Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Ճ
ՎԱՍՆ ՋՐԱՂԱՑԱՑ ՎԱՐՁԵԼՈՅ

Եւ զայսպիսիս ըստ գլխոյ առեալ՝ վկայիւքհաստատեսցի։ Շահիլն անզեղջ իցէ տուողին, եւ մի՛տացէ փոխանակ շահին տուգանս։

Եւ իւր լիցի պատրաստել զկազմուածնամենայն եւ վնասք՝ ըստ կարգի իրաց եղեալ, իսկյանպատրաստութենէ եղեալ՝ առողին լիցի՝ ի քար, ինաւ, յերկաթ եւ յայլսն ամենայն, եւ գողացեալն։

Իսկ այրեալն, եթէ ի պատճառս տեառն իցէ՝նմա լիցի, եւ թէ ի պատճառս առողին՝ նմա։

Ըստ այսմ դատեսցի եւ այլն ամենայնայդպիսի, որ ինչ միանգամ եւ իցէ։