Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԳ
ՎԱՍՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԿԱՆԱՆՑ ԶԻՐՍ ՈՐԴՈՑ ԻՒՐԵԱՆՑ

Եւ կանանց մեռելոց նոյն լիցի դատաստան, որպէս եւ արանցն զկնի մահուան. եթէ չիցեն ուստերքեւ դստերք, իբրու թէ ծնեալ իցէ ուստերս եւ դստերս, եւ մեռեալ իցեն, եւ թէ ի բնէ անժառանգ իցէ, եւ թէընդ պսակին փութով վախճանեալ կուսութեամբ, սակայնյայդոսիկ զանազանի դատաստանն։

Արդ, ըստ նմանութեան արանց, թէ ուստրիցէ, նա է ժառանգ մօրն, ապա թէ չիցէ ուստր կամդուստր՝ եղբայրն, եւ թէ չիցէ եղբայր՝ հօրեղբայրն, եւ թէ չիցէ հօրեղբայր, ի ցեղէ հօրն ժառանգէ մինչեւի չորրորդ զարմն։ Ապա թէ հայր իցէ, հայրն ժառանգէ, եւ այլն՝ զոյգ է միմեանց։ Իսկ թէ ծնեալք իցեն մօրն, ամենայն ինչ նոցա է, որպէս եւ հօրն ժառանգութիւնն։Ապա թէ մեռանիցի մանուկն, ժառանգութիւնն հօրն եղեւեւ ոչ անդրադարձի առ մայրն իբր ժառանգութիւն։

Ապա թէ մայր եւս մեռանիցի, եւ հայր իցէմօրն, երկուցն լիցի ժառանգութիւնն՝ հօր մանկանն եւհօր մօր մանկանն. նախ զպատշաճ ոգոյ նորա տալով՝յերկուս բաժանեսցի։

Իսկ եթէ ի բնէ անժառանգ իցէ, ժառանգութիւնն հօրն լիցի, եւ թէ ոչ է հայր, այլոցժառանգաւորացն լիցի, որպէս ցուցեալ է։ Իսկ առն միդանգ լիցի վասն ի միասին կենակցութեան։ Ապա թէ ոչիցեն միաւորեալք,

եւ մեռանի կինն, մի՛ լիցի առն եւ ոչինչ իկնոջէն, զի որպէս ոչ է տիրեալ մարմնոյ նորա, նոյնպէս եւ ոչ տիրէ ընչից նորա։ Նոյն լիցի եւկնոջն։ Ապա թէ ամուսնացեալ իցէ, թէ եւ սակաւժամանակ, նմանապէս դանգ մի լիցի առնն։ Եւ զի որպէսզհօրն ժառանգելով որդին՝ մայրն մին դանգ առցէ, նոյնպէս եւ զմօրն ժառանգելով որդին՝ հայրն մինդանգ առցէ։