Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԴ
ՎԱՍՆ ԹԷ Ո՞ՐՊԷՍ ԲԱԺԱՆԵՆ ԶԿՈՒՄԱՇՆ ՈՒՍՏԵՐՔ ԵՒ ԴՍՏԵՐՔ

Ըստ բաժանողական արուեստիզժառանգութիւնս զայս այսպէս ուղիղս բաժանեսցես։Զինչսն զամենայն մի համարեսցիս դահեկան եւզդահեկանն՝ վեց դանգ։

եւ թէ մին որդի իցէ եւ մին դուստր, որ իտանն, յերկուս բաժանեսցես զերկու դանգ ու կէսն՝եղբօրն, եւ զնոյնս՝ քուերն, եւ մին դանգ՝ մօրն։

Ապա թէ կարգեալ քոյրք իցեն, զերկուսնմին եղբայր համարեա եւ զերկու դանգ ու կէսն եղբօրնտացես, եւ զերկու դանգ եւ կէսն՝ երկու քուերն, եւզմին դանգն՝ մօրն։

Իսկ եթէ մին եղբայր իցէ եւ մին քոյրառնակին, կէս դահեկան եւ չորս գարի եղբօրն լիցի, եւդանգ եւ կէս եւ երկու գարի՝ քուերն, եւ մին դանգ՝մօրն։

Ապա թէ երկու եղբայր եւ մին քոյր իցէ, որի տանն, դանգ եւ կէս եւ երկու գարի մին եղբօրն լիցի, եւ նոյնչափ՝ միւսոյն, եւ նոյնքան՝ քուերն, լիցի, եւ երկու դանգ՝ միւս եղբօրն, եւ մին դանգ՝ քուերն, եւ մին դանգ՝ մօրն։

Ապա թէ երկու եղբայր եւ մին քոյր իցէ, որի տանն, դանգ եւ կէս եւ երկու գարի մին եղբօրն լիցի, եւ նոյնչափ՝ միւսոյն, եւ նոյնքան՝ քուերն, եւ մինդանգ՝ մօրն։ Իսկ թէ կարգեալ քոյրն իցէ, երկու դանգմին եղբօրն լիցի, եւ երկու դանգ՝ միւս եղբօրն, եւմին դանգ՝ քուերն, եւ մին դանգ՝ մօրն։

Ապա թէ մայրն ոչ իցէ, ինքեանց միայնբաշխեսցեն. երկու դանգ եւ թասու եւ մին գարի եւչորս դանգ գարոյ եւ երեք թասու գարոյ՝ մին եղբօրն, նոյնպէս՝ եւ միւսոյն, եւ մին դանգ եւ երկու գարի եւերկու դանգ գարոյ եւ կէս դանգ գարոյ՝ քուերն։ Կէսթասու գարոյ աւելի է քուերն։ Եւ զի զայս ցուցաքյայտ առնելոյ աղագաւ, եթէ զիրաւն եւ զարդարն խնդրէդատաստան։

Իսկ եթէ երեք եղբայր եւ մին քոյր իցէ, դանգ եւ կէս եւ երկու գարի եւ կէս՝ իւրաքանչիւրեղբօր, եւ երեք թասու եւ գարի եւ կէս՝ քուերն։ Եւ էքուերն դանգ եւ կէս աւելի գարոյ։ Զի թէ կամ լիցի, այդպէս տկար մասինն զսակաւն թողցես աւելի, ապա թէոչ՝ զայն եւս հաւասարեսցես։

Ապա թէ չորս եղբայր եւ մին քոյր իցէ՝դանգ եւ թասու եւ մին գարի՝ իւրաքանչիւր եղբօր, եւկէս դանգ եւ կէս թասու եւ կէս գարի՝ քուերն։

Իսկ եթէ հինգ եղբայր եւ մին քոյր իցէ, իւրաքանչիւր եղօր մին դանգ լիցի եւ մին գարի, եւքուերն՝ կէս դանգ եւ մին գարի։ Կէս գարի եւ աստաւելի լինի քուերն։

Ապա թէ վեց եղբայր եւ մին քոյր իցէ, երեքթասու եւ երկու գարի իւրաքանչիւր եղբօր լիցի, եւկէս դանգ՝ քուերն։

Ըստ այսմ օրինակի եւ զայլսն որքան իցէբաժանեսցես։ Նմանապէս եւ զմօրն բաժանեսցեսզժառանգութիւն։

Իսկ եթէ վեց քոյր իցեն եւ մին եղբայր, իչորս բաժին զժառանգութիւնն բաժանեսցես՝ երեքեղբայր ի վեց քոյրն լիցի։ Ըստ այսմ օրինակի եւայլքն լիցին։ Եւ եթէ մայր իցէ՝ եւ այն ցուցաւ, եւեթէ ոչ՝ եւ այն։ Եթէ ի տան քոյրն իցէ եւ եթէ առն լեալիցէ, ըստ զանազանութեան նոցա եւ դատաստաննհաստատեսցի, զի սակաւ եւ այդ նշանակ տուաւ։

Յորմէ զարժանն նոքա գտցեն եւ զթերինլցցեն, եւ մի՛ ինչ պարսաւանս դիցեն, զի ըստ կարիմեր այդքան ծանուցաւ։