Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԵ
ՎԱՍՆ ՈՐ ԶՔԱՀԱՆԱՅ ԵՒ ԶԴԱՏԱՒՈՐ ԱՆԱՐԳԷ

Եթէ վրիպեսցի ի քէն բան ի դատաստանի իմէջ արեան եւ արեան, ի մէջ դատաստանի եւ դատաստանի, ի մէջ գրգռութեան եւ գրգռութեան, ի մէջհակառակութեան եւ հակառակութեան, բան դատաստանի իքաղաքս քո, յարուցեալ երթիցես ի տեղին, զորընտրեսցէ Տէր Աստուած քո անուանել զանուն իւր անդ։Եւ երթիցես առ քահանայս Ղեւտացիս եւ առ դատաւորսն, որ լինիցին յաւուրսն յայնոսիկ, եւ քննեալպատմեսցեն քեզ զդատաստանն։ Եւ արասցես ըստհրամանին, զոր պատմեսցեն քեզ, որք ի տեղոյն իցեն, զոր ընտրեսցէ Տէր Աստուած քո, եւ զգուշասջիր առնելըստ ամենայնի, որպէս օրինադրեսցի քեզ։ Ըստ օրինացնեւ ըստ դատաստանին, զոր ասասցեն քեզ, արասցես եւմի՛ խոտորեսցիս ի բանէն, զոր պատմեսցեն քեզ, մի՛յաջ եւ մի՛ յահեակ։ Եւ մարդ ոք որ առնիցէհպարտութեամբ առ ի չլսելոյ քահանային, որ կայցէպաշտել յանուն Տեառն Աստուծոյ քոյ, կամ դատաւորին, որ իցէ յաւուրսն յայնոսիկ, մեռցի մարդն այն։

Տես զի զարհամարհողս քահանայից եւդատաւորաց զոյգ եցոյց, զի մի է զօրութիւն 0րինաց եւդատաստանի, եւ պարտաւորութիւն նոցա մահ է, զի եւչանսալ նոցա մահ է, այսինքն՝ ոչ այլ ինչ է, եթէ ոչանհնազանդութիւն Աստուծոյ. եւ արեանն յայտ էդատաստանն։