Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԶ
ՎԱՍՆ ՊՏՂՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ Ի ԺՈՂՈՎՐԴՈՑ

Եւ այս են իրաւունք քահանայիցն իժողովրդենէն, որք զենուցուն զենլիս. եթէ արջառ իցէեւ եթէ ոչխար՝ տացէ քահանային զաջոյ երին, եւզծնօտն, եւ զխախցոցն։ Զպտուղս ցորենոյ, եւ զգինոյ, եւ զիւղոյ քոյ եւ զպտուղս կտրոցաց խաշանց քոց տացեսնմա։ Զի զնոսա Տէր Աստուած ընտրեաց յամենայնցեղիցն քոց կալ առաջի Աստուծոյ քոյ, եւ պաշտել եւօրհնել զանուն նորա, նաեւ որդիք իւր զամենայնաւուրս։

Զայս իրաւունս եւ այժմ ոչ պահենհաւատացեալք, զոր հարկաւոր է առաւելուլ քանզ0րինացն, զի հասարակաց զենմանն օրինադրէ իբր զայլպտուղսն, զի ոչ զընծայից զենմանն է բանդ։

Եւ զայդ եդաք, եթէ ըստ դատաստանիիրաւանց է եւ քրիստոնէից այդոքիւք զքահանայսպատուել։