Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԷ
ՎԱՍՆ ՍԱՀՄԱՆԱՑ, ԹԷ ՈՐՊԷՍ ՍԻՆ0Ռ ԵՆ

Մի՛ փոխեսցես զսահմանս ընկերի քոյ, զորհաստատեցին հարքն քո ի ժառանգութեան քում, զորժառանգեսցես յերկրին զինչ եւ իցէ, զոր Տէր Աստուածտացէ քեզ ի ժառանգութիւն։

Զանդաստանաց եւ զայլոց ասէ ճառդ. առեղբարս, եւ առ ազգականս, եւ առ օտարս հրամայէիրաւամբք վարիլ։

Զոր ի հօրէ ունի զսահման ժառանգութեանիւրոյ, ոչ պարտի զնկերին յափշտակել, բայց եթէկանխաւ յափշտակեալ եւ զրկեալ իցէ, դատ վարել։ Այլճշմարտութեամբ ի հօրէ առեալ ժառանգութիւն ոչ էիրաւացի զկնի մահուան հօրն զղջմամբ փոխել ընդ այլժառանգակցացն։