Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԸ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՍՈՒՏ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՏԱՆ Ի ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ

Ոչ հաստատեսցի մին վկայել զմարդոյ ըստամենայն ապիրատութեան, եւ ըստ ամենայն յանցանաց, եւ ըստ ամենայն մեղաց, զոր մեղանչէ։ Ի բերանոյերկուց եւ երից վկայից հաստատեսցի ամենայն բան։ Եւեթէ կացցէ յառաջ սուտ վկայ զմարդոյ եւ չարախօսեսցէզնմանէ ամբարշտութիւն ինչ, կացցեն երկոքին արքն, որոց իցէ հակառակութիւն, առաջի Տեառն, եւ առաջիքահանայիցն եւ դատաւորացն, որ իցեն յաւուրսնյայնոսիկ, եւ քննեսցեն դատաւորքն ճշմարտութեամբ. եւ ահա վկայ անիրաւ վկայեաց զանիրաւութիւն, եկացհակառակ եղբօր իւրում։ Արասջիք նմա՝ որպէսխորհեցաւ չար առնել եղբօրն իւրում, եւ բարձջիքզչարն ի միջոյ ձերմէ։

0րինացս դատաստան զեկուցանէ զերկուց եւզերից վկայից հաստատէ զբան, եւ զսուտ վկայս ըստ չարկամացն հրամայէ տանջել։ Եթէ արեան կամեսցի վկայելեւ թէ այլոցն՝ նովին դատել։