Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺ
ՎԱՍՆ ԳԵՐԵԼՈՅ ԿԱՆԱՆՑ ԱՅԼԱԶԳԵԱՑ

Եթէ ելանիցես ի պատերազմ ի վերայթշնամեաց քոց, եւ մատնեսցէ զնոսա Տէր Աստուած քո իձեռս քո, եւ աւարեսցես զաւար նոցա։ Եւ տեսանիցեսյաւարին կին գեղեցիկ տեսլեամբ, եւ ցանկանայցեսնմա, առցես զնա քեզ կին, եւ տարցես զնա ի տուն քո, եւ գերծցես զգլուխ նորա, եւ սրբեսցես զըղնգունսնորա, եւ հանցես զհանդերձ գերութեան նորա, եւնստցի ի տան քում եւ լացցէ զհայր եւ զմայր իւրզաւուրս ամսոյ միոյ, եւ ապա մտցես առ նա եւբնակեսցես ընդ նմա, եւ եղիցի քեզ կին։ Եւ եղիցի եթէոչ հաճեսցիս ընդ նմա՝ արձակեսցես զնա ազատ, եւվաճառելով մի՛ վաճառեսցի ընդ արծաթոյ, եւ միանարգեսցես զնա, քանզի լլկեցեր զնա։

Եւ զայս ըստ 0րինացն լրմամբ ընկալցին. թէպատահի քրիստոնէի՝ նախ մկրտել եւ զօրինակհնութեանն բառնալ եւ ապա առնուլ կին ըստ կարգիամուսնութեան։ Եւ ոչ եթէ յորժամ ոչ հաճեսցի, արձակէ ազատ, այլ եւ ոչ բնաւ արձակել, առանց բանիպոռնկութեան, իշխան է։