Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԲ
ՎԱՍՆ ԱՆԶԳԱՄ ՈՐԴՈՑ

Եթէ իցէ ուրուք որդի խեռ եւ անզգամ եւ ոչլուիցէ ձայնի հօր եւ մօր իւրոյ, եւ խրատեսցեն զնա, եւ ոչ անսայցէ, կալցին զնա հայր եւ մայր իւր եւտարցին առ ծերակոյտս քաղաքին իւրեանց եւ ի դուռնտեղոյն իւրեանց եւ ասասցեն ցարս քաղաքին իւրեանց. որդիս մեր այս անզգամ է եւ ոչ լսէ ձայնի մերում, հարկանող է եւ արբշիռ։ Եւ քարկոծեսցեն զնա արքքաղաքին իւրեանց, եւ մեռցի, եւ բարձջիք զչարն իմիջոյ ձերմէ, եւ լուեալ այլոցն զահի հարկանիցին։

Զոյգ է այս դատաստան այնմ, որ զծնողսնանարգէ, զի անդ՝ մահու մեռցի, զի զիւրն անարգէզծնողսն եւ նովաւ՝ զհասարակացն Աստուած, եւ աստ՝առանց միջնորդի՝ միայն զԱստուած, լուծմամբպատուիրանին։ Վասն որոյ անդ՝ մահու մեռցի, որ էերկու մահ, եւ աստ՝ պարզաբար մեռցի, որ է միայն առԱստուած յանցանքն։ Այլ որպէս անդ եդաւ իրաւամբք՝ելանել ի ժառանգութենէ փոխանակ մահուն, նոյն լիցիեւ աստ։