Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԴ
ՎԱՍՆ ԿՈՐՍՏԻՑ

Գուցէ տեսեալ զարջառ եւ զոչխար եղբօրքոյ մոլորեալ ի ճանապարհի, մի՛ անտես առնիցեսզնոսա, այլ դարձուսցես զնոսա եւ ածցես առ եղբայրնքո։ Ապա թէ չիցէ եղբայրն քո մօտ առ քեզ, եւ ոչճանաչիցես զնա, ժողովեսցես զնոսա ի տան քում, եւեղիցին առ քեզ, մինչեւ խնդրեսցէ զնոսա եղբայրն քո, եւ տացես ցնա։ Նոյնպէս արասցես զէշ նորա, եւզհանդերձ, եւ զամենայն կորուստ եղբօր քոյ, որ ինչկորնչիցի։ Մի՛ իշխեսցէ եղբայր ոք անտես առնելզինչս եղբօր իւրոյ։

Գութ եւ խնամս ունելով ուսուցանէ 0րէնքսաստուածայինս ոչ միայն առ մերձաւորս, այլ եւ առհեռաւորս յամենայն կորուստս հաւատարիմս լինել եւանվարձս, զի արտաքոյ իրաւանց է վարձանօք զկորուստընկերին դարձուցանել։