Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԵ
ՎԱՍՆ ՅԱՐՈՒՑԱՆԵԼՈՅ ԶԱՆԿԵԱԼ ՉՈՐՔՈՏԱՆԻՍ

Գուցէ տեսանիցես զէշ կամ զեզն եղբօր քոյանկեալ ի ճանապարհի, մի՛ զանց առնիցես զնոքօք, այլյարուսցես ընդ նմա։

Անվարձ եւ զայս եւս հրամայէ։ Եւ թէպէտ եւ0րինադրութիւն է, սակայն եւ թագաւորաց եւդատաւորաց է գիտելի զայսոսիկ եւ խրատել, որ յաղագսսորին երթան յատեան։