Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԶ
ՎԱՍՆ ՀԱՆԴԵՐՁԻ

Մի՛ եղիցի հանդերձ առնացի զկանամբք, կամզգեցցի այր զգեստ կանացի, զի պեղծ է Տեառն Աստուծոյքում ամենայն, որ առնէ զայն։

Զի բազում դովաւ լինել չարեաց ի դէպ էրեւ անձեւութիւն իսկ, յաղագս որոյ հրաժարեցոյց։ Ըստայսմ խրատելի է դատաւորաց է քարոզչաց։