Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԷ
ՎԱՍՆ ԲՈՒՆՈՑ ԹՌՉՆՈՑ

Եթէ դիպեսցիս բունոց հաւուց առաջի քո իճանապարհի, եւ թէ ի ծառ եւ թէ ի գետնի, ձագուց կամձուոց, մի՛ առնուցուս զմայրն հանդերձ ձագօք, այլարձակեսցես զմայրն, եւ զորդիսն առցես քեզ, զի բարիլինիցի քեզ, եւ բազմօրեայ լինիցիս ի վերայ երկրի։

Եւ արդ, մի՛ ոք պարսաւանս դիցէ մեզյայսոսիկ, եթէ զի 0րինադրութիւն է, զի՞արդ լիցիյիրս դատաստանի, նմանապէս եւ՝ նմանք սոցին։ Գիտելիէ, զի ամենայն օրինադրութիւն լուծեալն եւզղջացեալն ոչ կարօտի դատաստանի, իսկ անհնազանդիցնդատաստանի պէտք են։ Եւ զայս Տէրն յայտ արար, ասելով՝ ի ճանապարհի զղջացեալ տուր զհաշիւ ուխտին, զի մի՛ ի դատաստան անկցիս։ Եւ զի այս 0րինադրութիւնէ եւ արդարութեան կատարումն։ Իսկ լուծեալ եւզղջացեալ՝ ի ձեռն վարդապետաց վերստին ուղղութիւն, այլ անզղջից՝ դատաստանաց իրաւունք։ Փոքրագոյնօրինադրութեամբս տեսցես այժմ զմեծամեծսն սովաւչափեալս։ Եւ զի յայտ արասցէ զհաւս վասն մեր եղեալ, զոր հրամայէ թուղուլ

զմայրն աճելոյ պատճառաւ եւ մեզ ի պէտսզձագս եւ զձուս առնուլ։ Եւ սոքօք վարձս խոստանայ՝ցուցանելով, թէ որքան պսակին կատարողքն մեծամեծացպատուիրանաց, այլ զղջացեալքն ուղղին, եւ անզեղջքնյայսմ՝ դատին։ Եւ իրաւացի կարծեմ զոյգ ամացթռչնոցն իմանալով ձագուցն խափանման՝ զտուգանսլինել ի թագաւորաց։