Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԸ
ՎԱՍՆ ՆՈՐԱՇԷՆ ՏԱՆ

Եթէ շինեսցես տուն նորաշէն, արասցեսպսակ շուրջ զտանեօքն, եւ մի՛ սպանումն գործեսցի իտան քում, զի մի՛ անկանիցի, որ անկանելոցն իցէ, ինմանէ։

Կարծելի է, թէ եւ զայս պատուիրան նմանայնմ, որ զվիրաւոր գտեալ՝ պատարագօք հրամայէրքաւել եւ ոչ դատաստանաւ արիւն խնդրել, ոչ տայ իձեռս դատաւորաց զպատահեալն։ Եւ զի մի՛ այնմ կարօտիցեն, զգուշանալ ուսուցանէ։ Իսկ մեզապաշխարութիւն լիցի։