Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԹ
ՎԱՍՆ ԾԱՌԱՅԻՑ ՓԱԽՈՒՑԵԼՈՑ

Մի՛ մատնեսցես զծառայ տեառն իւրում, որյաւելուցու առ քեզ ի տեառնէ իւրմէ։ Ընդ քեզբնակեսցէ եւ ընդ քեզ զետեղեսցի յամենայն տեղոջ, ուր եւ հաճոյ է նմա, եւ մի՛ նեղիցես զնա։

Ոչ միայն զայլազգեաց ասէ, այլ եւզԵբրայեցոց, որ թէ յանդգնեալ ոչ կամի յեւթն ամիթողուլ զնա, եւ յաղագս այնր փախիցէ, զոր ասէ՝ ընդքեզ բնակեսցէ եւ թէ այլուր հաճոյ իցէ՝ անդ, եւ թէայլազգ ինչ՝ հաշտեցուցանել եւ ոչ վայրապար տալ իձեռս։ Զայս եւ մեզ պահել իրաւացի դատաստան է։