Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԻ
ՎԱՍՆ ՄՏԵԼՈՑ Ի ՀՈՒՆՁՍ

Իսկ եթէ մտանիցես ի հունձս ընկերի քոյ, քաղեսցես ձեռօք քովք զհասկն եւ մանգաղ մի՛արկանիցես յոճ ընկերի քոյ։

Զի ողորմութիւն ի կամաց առողին կամի0րէնքն եւ ոչ ի կամաց կրողացն, եւ եթէ յանդգնի՝դատաստանաւ է իբր ի յափշտակողէ տոյժ առնուլ։